Privacyverklaring Praktijk Uitzonderlijk Apart 

 

Uitzonderlijk Apart, gevestigd aan de Maastrichterlaan 228  6291EX te Vaals, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

website: https://www.uitzonderlijk-apart.nl

Uitzonderlijk Apart

Maastrichterlaan 228

6291EX Vaals

Telefoonnummer: +31613208746

Nicole Gerards is de Functionaris Gegevensbescherming van Uitzonderlijk Apart. Zij is te bereiken via

info@uitzonderlijk-apart.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Uitzonderlijk Apart verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie via mail, facebook messenger, what's app en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

 

Uitzonderlijk Apart verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 

- informatie over jouw persoonlijke situatie, die jij zelf verstrekt ten behoeve van jouw behandeling of consult

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@uitzonderlijk-apart.nl, dan verwijder ik deze informatie per direct.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

 

Uitzonderlijk Apart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening aan jou uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

-  Uitzonderlijk Apart verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

 

Uitzonderlijk Apart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Alle persoonlijke gegevens die jij aan mij verstrekt tijdens consulten (reading, healing, consulten) worden door mij een jaar lang bewaard. Na een jaar worden alle gegevens verwijderd en vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Uitzonderlijk Apart verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals mijn belastingaangifte.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Uitzonderlijk Apart en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@uitzonderlijk-apart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Uitzonderlijk Apart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 

Uitzonderlijk Apart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@uitzonderlijk-apart.nl

 

Uitzonderlijk Apart

Nicole Gerards

KvK 14114037