Algemene voorwaarden Uitzonderlijk Apart (Uitzonderlijk Apart is onderdeel van Spirit of Gaia)

Inhoud:

Artikel 1. Toepasselijkheid.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

Artikel 4. Verzendkosten.

Artikel 5. Leveringsadres en levering.

Artikel 6. Garantie.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 9. Overmacht.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie.

Artikel 11. Toepasselijk recht.

Artikel 12. Identiteit van de ondernemer.

Artikel 13. Privacy policy

Artikel 14. Intellectueel eigendom.

Artikel 15. Consulten en spirituele diensten.

Artikel 1. Toepasselijkheid.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Uitzonderlijk Apart, zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling op de website houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

Alle aanbiedingen van Uitzonderlijk Apart zijn vrijblijvend en Uitzonderlijk Apart behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Uitzonderlijk Apart kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling kan geschieden middels ideal of bankoverboeking. Bij betaling per bankoverschrijving geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Uitzonderlijk Apart .

Betaling per overschrijving via de bank dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders tijdens de bestelprocedure of schriftelijk is overeengekomen.
Speciale aanbiedingsprijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gelden alleen voor nieuwe bestellingen.

Artikel 4. Verzendkosten.

Verzendkosten Nederland

De verzendkosten worden tijdens het bestelproces automatisch berekend aan de hand van het gewicht, de grootte en de waarde van de bestelde artikelen. 

Verzending binnen Nederland

Briefpost zonder track en trace             €  2,95

Brievenbuspakket met track en trace   €  4.95

Pakket tot 10 kg                                        €  6,95

Pakket 10 - 20 kg                                       €  9,95

 

Verzending naar EU-landen

 

België - Duitsland - Frankrijk - Spanje - Italië - Luxemburg

 

Brievenbuspakket                                       € 5.95

Klein pakket                                                 € 9.95

Groot pakket                                                €12.95

 

Verzending naar andere EU-landen is op dit moment niet mogelijk.

 

Artikel 5. Leveringsadres en levering.

Consument dient ten aller tijde zelf te controleren of het leveringsadres dat is ingevuld tijdens het bestellen nog actueel is. Het leveringsadres dat u opgeeft tijdens het bestellen, en de email bevestiging die u hiervan krijgt waarop het afleveradres staat vermeld, zien wij als leveringsadres en wordt door ons als zodanig verwerkt.

Bij foutief opgegeven leveringsadres kunt u dit zo snel als mogelijk aan ons doorgeven per email via info@uitzonderlijk-apart.nl waarna het leveringsadres wordt aangepast. Nadat de bestelling is verzonden is aanpassing van het afleveradres niet meer mogelijk. Uitzonderlijk Apart is niet verantwoordelijk voor het door u foutief opgeven afleveradres en verzending van uw bestelling naar het foutieve afleveradres.
Voor het opnieuw verzenden van uw bestelling naar een aangepast afleveradres worden er bij een tweede verzending, verzendkosten á € 2,95 tot € 13,= in rekening gebracht.

Levering door  Uitzonderlijk Apart vindt plaats op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de consument, in de regel is dit binnen 1 tot 5 werkdagen (afhankelijk van de gekozen betaaloptie), maar uiterlijk binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen na bestelling, tenzij anders is aangegeven.

Wanneer een product niet op voorraad is en bijbesteld wordt, ontvangt consument hier bericht van per mail.  Consument heeft dan tot het moment van afronden van de bestelling het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Ontbinden kan consument doen per email aan info@uitzonderlijk-apart.nl  Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Garantie.

Uitzonderlijk Apart garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Het doen van reclamatie geldt gedurende een periode van 7 dagen na levering. Dit is een service. De factuur van Uitzonderlijk Apart dient als garantiebewijs van uw bestelling.

Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garantie, zal  Uitzonderlijk Apart zorgen voor een passend vervangend product of herstel. Deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder advies van Uitzonderlijk Apart , consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is  Uitzonderlijk Apart in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid.

U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk doch in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst te inspecteren op volledigheid. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking  per email gemotiveerd aan Uitzonderlijk Apart te melden. Dit kan via info@uitzonderlijk-apart.nl

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Uitzonderlijk Apart de keuze om de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs te restitueren.

Retouren.

Retouren worden enkel geaccepteerd indien de producten onbeschadigd en ongebruikt retour komen, dan wel in dezelfde staat als dat ze naar koper zijn verzonden. Oorbellen kunnen met het oog op hygiëne niet geretourneerd worden. Het te retourneren bedrag ontvangt u retour binnen 14 dagen na ontvangst en controle van het product bij Uitzonderlijk Apart.  Mocht de retour niet voldoen aan de voorwaarden dan laat Uitzonderlijk Apart dit per email weten. U heeft dan de keuze om de retour terug te ontvangen, of dat de kosten voor de schade in mindering worden gebracht op het te restitueren bedrag. De kosten voor het terugzenden komen voor rekening van consument, tenzij anders overeengekomen. Retouren die niet in de originele verpakking of niet netjes en deugdelijk zijn verpakt worden niet in behandeling genomen. Zorg voor een voldoende frankering van je zending. Het volstaat niet om een foto te sturen van het poststuk of van hoe u het poststuk (zonder track en trace) in de brievenbus deponeert. Kwijtgeraakte zendingen worden niet vergoed! Controleer altijd eerst goed of het product voldoet aan de retourvoorwaarden. Is uw retourzending bij de bezorgdienst kwijt geraakt, dan dient u zelf een onderzoek op te starten, daar alleen de verzender een onderzoek kan opstarten. Indien u dus zonder track en trace retourneert is het risico voor u!

Edelstenen, mineralen en fossielen, het zijn allemaal natuurproducten. De één kwetsbaarder dan de ander. Deze prachtige stukken worden vaak uit mijnen, grotten of diep uit de grond gehaald. Sommigen zijn al miljoenen jaren oud! Het is dus niet vreemd dat er een oneffenheid in je stuk kan zitten zoals een insluitsel, inkeping, deukje of krasje. Dit is nu eenmaal niet te voorkomen en wordt dan ook niet als klacht geaccepteerd. Bij broze stukken zoals celestien en andere kwartsvarianten kan er soms een kristal los komen tijdens de verzending; ook dit is niet te voorkomen ondanks stevig inpakwerk.  Indien men denkt een gegronde klacht te hebben, gelieve per e-mail contact op te nemen met Uitzonderlijk Apart en foto's van het betreffende stuk mee te sturen. Aan de hand daarvan kan Uitzonderlijk Apart dan beoordelen of de klacht daadwerkelijk gegrond is.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u het gehele bedrag dat u Uitzonderlijk Apart verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van aflevering op de consument over.

Artikel 9. Overmacht.

Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Uitzonderlijk Apart in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Uitzonderlijk Apart gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Uitzonderlijk Apart kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie.

Voor vertragingen, beschadigingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Uitzonderlijk Apart, dan wel tussen Uitzonderlijk Apart en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Uitzonderlijk Apart  is Uitzonderlijk Apart  niet aansprakelijk.

Artikel 11. Toepasselijk recht.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen zo goed als mogelijk door ons worden opgelost.

Artikel 12. Identiteit van de ondernemer.

Uitzonderlijk Apart

Maastrichterlaan 228

6291 EX  Vaals

Kvk nummer: 14114037
Email: info@uitzonderlijk-apart.nl

IBAN: NL27KNAB0601135385
BTW identificatie nummer: NL001837408B58B

Artikel 13. Privacy policy

Uitzonderlijk Apart respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Uitzonderlijk Apart zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit het systeem. Neemt u daarvoor contact op via het contactformulier of via info@uitzonderlijk-apart.nl

Uitzonderlijk Apart gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Uitzonderlijk Apart zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Uitzonderlijk Apart  gebruikt cookies, om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoon identificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij  Uitzonderlijk Apart geen cookies ontvangt.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website is gepubliceerd door Uitzonderlijk Apart  en auteursrechtelijk beschermd. Het design, alle teksten, afbeeldingen, foto's en al het overige materiaal op deze website vallen onder het auteursrecht van Spirit of Gaia en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Artikel 15.  Consulten en spirituele diensten.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle spirituele diensten die door Uitzonderlijk Apart worden aangeboden. Door het aanvragen van een consult of dienst ga je  akkoord met deze algemene voorwaarden en de privacy-verklaring.

Ik ben gehouden aan zwijgplicht, dit betekent dat alles wat er besproken wordt tijdens consulten, hetzij per mail, facebook messenger, what's app, telefonisch of persoonlijk, is vertrouwelijk en zal als zodanig door mij worden behandeld. Informatie zal door mij niet met derden gedeeld worden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven jou. 

Mochten er zich storingen in de techniek voordoen, zoals bijvoorbeeld stroomuitval of andere technische mankementen, zal ik uiteraard proberen dit zo snel mogelijk op te lossen. Helaas kan het natuurlijk ook voorkomen dat de storing zich voordoet bij een derde partij, zoals provider of energieleverancier. Dit valt onder overmacht en ik zal je dan ook zo snel mogelijk proberen hiervan op de hoogte te stellen en voor een passende oplossing zorgen. 

Ik ben geen arts en zal dan ook nooit een diagnose stellen. Wel kan ik ondersteuning bieden bij jouw genezingsproces of verlichting geven van bepaalde klachten door middel van healing. Adviezen mbt gezondheid moeten dan ook gezien worden als ondersteuning. Bij aanhoudende of ernstige klachten ga ik ervan uit dat je een huisarts of specialist bezoekt. Ik zal dan ook nooit adviseren om medische hulp af te wijzen of te stoppen met medische behandelingen. Als jij zelf ervoor kiest te stoppen met een bepaalde medische behandeling of weigert, dan is dit jouw eigen verantwoordelijkheid.

Er kunnen geen rechten aan mijn spirituele adviezen worden ontleend. Het consult impliceert paranormale en spirituele ingevingen en je verkiest zelf hoeveel waarde je aan de gegeven inzichten en adviezen hecht en wat u ermee verkiest te doen. Een spiritueel consult is slechts een momentopname van het proces waarin jij op dat moment verkeert. Er kan dan ook geen enkele garantie worden ontleend met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Tenslotte maak jij zelf keuzes die jouw toekomst beïnvloeden en bepalen.

Uitzonderlijk Apart van Nicole Gerards zal geen schadevergoeding uitkeren naar aanleiding van gegeven adviezen of ‘toekomstvoorspellingen’. Je blijft zoals hierboven ook beschreven staat, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en jouw eigen leven. Ik retourneer dan ook geen consultkosten, daar er in deze sprake is van een geleverde spirituele dienst en verkoop van een product niet van toepassing is.

Ik behoud mij te allen tijde het recht voor, zonder opgaaf van redenen, je mijn diensten te weigeren en/of je voor onbepaalde tijd te blokkeren. Hiertoe zal ik overgaan als ik onjuist of niet gepast wordt bejegend of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. In geval van intimidatie en/of bedreiging, zal er onmiddellijk aangifte worden gedaan bij politie. Dan zal het ook op wettelijke gronden noodzakelijk zijn je gegevens vrij te geven.

Nicole Gerards

Uitzonderlijk Apart

KvK 14114037

Klik voor de volledige privacyverklaring hier

Laatst gewijzigd 31 mei 2024